Dhal, the Cursed Shield
Christopher kallini kallini dhal
Dhal, the Cursed Shield

A famed warrior of the Shakhri

More artwork
Christopher kallini ambushChristopher kallini siege of m41 t4Christopher kallini raokh knives